Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De opgenomen informatie is niet geschikt voor individueel advies. Daarom dienen handelingen die verricht worden naar aanleiding van deze informatie getoetst te worden door een deskundige.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Starteenbedrijf niet garanderen dat deze informatie te allen tijde actueel en compleet is. Starteenbedrijf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding van het raadplegen van deze website. Dat geldt tevens voor de inhoud van gelinkte sites.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starteenbedrijf.

Starteenbedrijf noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Starteenbedrijf gecorrigeerd zullen worden naar eigen goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Starteenbedrijf behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Starteenbedrijf herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Starteenbedrijf. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Starteenbedrijf.

Alhoewel Starteenbedrijf.nl het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.